Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Spolek Kultura & Management, z. s., Bayerova 33, Brno 602 00, IČO: 22669892(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Bayerova 33, Brno 602 00
e-mail: media@openhousebrno.cz
telefon: +420 606 353 781

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Lucie Pešl Šilerová, +420 606 353 781, media@openhousebrno.cz

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme získali buď na základě osobního kontaktu, nebo z veřejně dostupných zdrojů, anebo jste se přihlásili k odběru newsletteru, k dobrovolnictví či jiné spolupráci. Tyto údaje zpracováváme a využíváme za účelem komunikace s vámi, zejména ve věci zajištění aktivit, zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, produktech, informování o novinkách v souladu s cíli Spolku Kultura & Management a za účelem získání možných budoucích darů a potvrzení o přijetí darů. 

Systematicky osobní údaje za těmito účely shromažďujeme, ukládáme do databáze kontaktů, aktualizujeme a likvidujeme. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím mailové adresy: media@openhousebrno.cz

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

Účelem zpracování osobních údajů je
- registrace prostřednictvím vyplněného formuláře na webových stránkách Open House Brno za účelem dobrovolnické služby,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

- registrace prostřednictvím formuláře na webových stránkách Open House Brno za účelem zapojení budovy do festivalu Open House Brno.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

Souhlas a doba uchovávání údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů od vás Správce obdržel v případě přihlášení k odběru newsletteru, při registracích návštěv budov a prostřednictvím vyplněných formulářů ke spolupráci, stejně tak zapojením budov do festivalu.
Osobní údaje Správce shromažďuje po dobu 10 let nebo nezbytně nutnou, případně do doby, kdy subjekt svůj souhlas odvolá prostřednictvím mailové adresy: media@openhousebrno.cz.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů, příjemci osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: hesla, antivirový program, zálohy, šifrování.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

Závěrečná ustanovení

Souhlas se zpracováním osobních údajů od vás Správce obdržel v případě přihlášení k odběru newsletteru, při registracích návštěv budov a prostřednictvím vyplněných formulářů ke spolupráci, stejně tak zapojením budov do festivalu.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře či odesláním e-mailu. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. dubna 2022.